Sök

Starta huvudinnehåll

  • Hem
  • Användningsvillkor
  • Registrering
  • Login

Copyright

Print page

Copyright

Allmänna användningsvillkor för webbsidan

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Tyskland (här: ”Mitsubishi Electric Factory Automation Europe”), tillhandahåller webbsidan se3a.mitsubishielectric.com (här: ”Webbsidan”). Webbsidan hänför sig till Mitsubishi Factory Automation (även kallat ”Mitsubishi Automation” eller ”FA”) för regionerna Europa, Mellanöstern och Afrika (här: ”EMEA”). Webbsidan innehåller bestämda tjänster och ett bestämt innehåll (här: ”Tjänster” eller ”Innehåll”). Genom att använda webbsidan förklarar ni er införstådd med dessa allmänna användningsvillkor (här: ”AAV”). Observera att särskilda villkor dessutom gäller för visst innehåll och för dataskydd.

1.

Tillämpning av dessa AAV

För användning av webbsidan genom användaren gäller uteslutande dessa AAV. Vi accepterar i synnerhet inga andra användningsvillkor.

2.

Tjänster genom Mitsubishi Electric Factory Automation Europe»

Webbsidan utgör en frivillig och kostnadsfri tjänst från Mitsubishi Electric Factory Automation Europe. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe ställer innehåll enligt eget gottfinnande till användarens förfogande. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe är i synnerhet befogat att när som helst ändra innehållet (att reducera eller byta ut det) eller att utan varsel och uppgift om anledning dra tillbaka visst innehåll eller den kompletta webbsidan (även övergående) för enskilda eller alla användare. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe får ta tredje part till hjälp eller utnyttja tredje parts tjänster för att ställa sina tjänster rörande webbsidan till förfogande.

Denna webbsida kan innehålla hyperlänkar till innehåll på tredje parts webbsidor. Vi har ingen kontroll över främmande innehåll som kan öppnas via sådana hyperlänkar. Främmande innehåll ingår inte i de tjänster som erbjuds av Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

3.

Användning av webbsidan och innehåll, nyttjanderättigheter

Användning av webbsidan är endast tillåten för lagliga handlingar. Användaren får inte nyttja innehållet på sådant sätt som kan leda till skada för Mitsubishi Electric Factory Automation Europe eller för företag som enligt § 15 och följande i den tyska aktielagen är anknutna till Mitsubishi Electric Factory Automation Europe (sådana anknutna företag här: ”anknutna företag”). Mitsubishi Electric Factory Automation Europe beviljar användaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt till personligt nyttjande av innehållet, begränsat till det interna yrkesmässiga nyttjandet i samband med (potentiella) köp hos anknutna företag. Användaren får varken mångfaldiga eller redigera innehållet, såvida detta inte är nödvändigt för att nyttja innehållet på det sätt som föreskrivs i avtalet. Användaren får inte sprida innehållet, göra det allmänt tillgängligt, sälja det, leasa eller hyra ut det. Nyttjanderättigheter som inte uttryckligen har beviljats användaren förblir uttryckligen hos Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

Användaren skall friställa Mitsubishi Electric Factory Automation Europe och/eller anknutna företag från ansvaret för alla skador som åsamkas Mitsubishi Electric Factory Automation Europe och/eller anknutna företag på grund av att webbsidan och/eller innehåll inte nyttjas enligt dessa AAV.

4.

Uppfyllande av exportkontrollbestämmelser

Användaren skall följa alla tillämpliga nationella och internationella export- och återexportkontrollbestämmelser (t ex beträffande nedladdat material). Före varje överföring eller transport av relevant material skall användaren i synnerhet kontrollera och genom lämpliga åtgärder säkerställa att inget embargo utfärdat av den Europeiska Unionen, Amerikas Förenta Stater och/eller Förenade Nationerna överträds. Användaren skall på begäran ställa all relevant information om eventuella överträdelser mot exportkontrollbestämmelser som undersöks i samband med användarens aktiviteter (t ex genom behöriga myndigheter eller Mitsubishi Electric Factory Automation Europe) till Mitsubishi Electric Factory Automation Europes förfogande.

5.

Garanti, ansvarsbegränsning

Mitsubishi Electric Factory Automation Europe ansvarar obegränsat för uppsåt, i fall av grov vårdslöshet, i fall av illistigt förtigande av fel och för anspråk i samband med den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz). Allt annat ansvar från Mitsubishi Electric Factory Automation Europes sida och eventuella garantianspråk från användarens sida är uteslutna. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe lämnar inga garantier. Ansvarsbegränsningen gäller även för medarbetare, lagliga företrädare för och ombud till Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

6.

Val av rätt

Dessa AAV är uteslutande underkastade den tyska materiella rätten under uteslutande av den internationella köplagen (CISG).

Till början